Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Kódex správania skupiny SCHWING

Kódex správania obsahuje kľúčové zásady správania spoločností skupiny SCHWING. Sú minimálnym štandardom správania všetkých zamestnancov1) a členov vedenia skupiny SCHWING a sú aplikované po celom svete na všetky obchodné jednotky, vo všetkých oblastiach činnosti a na všetkých miestach – interne aj externe v správaní voči obchodným partnerom a zákazníkom. Uvedené zásady správania sú rovnocenné a nemajú prioritu v poradí.

 1. Dodržiavanie zákonov

Pre skupinu SCHWING má veľký význam dodržiavanie všetkých platných zákonov a predpisov, pretože samotné dodržiavanie – na vnútroštátnej i medzinárodnej úrovni – je nevyhnutné pre dlhodobý úspech skupiny. Tomuto prikladáme veľký význam aj u našich obchodných partnerov. Porušenie platných zákonov a predpisov, ako aj kódexu správania skupiny SCHWING nebude tolerované a v súlade so zmluvným a pracovným právom bude sankcionované a v prípade potreby i stíhané.

 1. Sociálne správanie a etické správanie

Ocenenie, rešpekt a ohľaduplné správanie spolupracovníkov, či už v rámci skupiny, alebo s obchodnými partnermi a inými tretími stranami, je nevyhnutným znakom našej tolerantnej a kozmopolitnej firemnej kultúry. Skupina SCHWING tiež zaisťuje, aby sa zamestnanci nevyskytli v situácii, kedy sú ich osobné alebo finančné záujmy v rozpore so záujmami skupiny alebo jej obchodných partnerov. Skupina SCHWING zároveň od svojich zamestnancov očakáva lojalitu.
Skupina SCHWING odmieta akúkoľvek formu diskriminácie, či už národnú, etnickú, vekovú, fyzickú, sexuálnu, pohlavnú, náboženskú či inú formu.

Zasadzujeme sa za dodržiavanie a ochranu ľudských práv a odmietame akékoľvek formy nelegálneho zamestnávania (najmä nútenej, detskej a nelegálnej práce).

Pri výbere našich obchodných partnerov dodržiavame vyššie uvedené zásady.

III. Bezúhonnosť voči konkurentom, obchodným partnerom a tretím stranám

Skupina SCHWING zabezpečuje, aby členovia vedenia a ich zamestnanci vždy konali čestne voči svojim konkurentom, obchodným partnerom a tretím stranám a neovplyvňovali rozhodnutie zákazníkov a obchodných partnerov nespravodlivým, neférovým alebo postihnutia možným spôsobom.

Korupcia a úplatky nemajú v našej spoločnosti miesto a tomuto prikladáme veľký význam. Obzvlášť neposkytujeme žiadne nezákonné dary verejným činiteľom po celom svete, či už priamo alebo nepriamo prostredníctvom tretích strán. Hodnota našich prípadných zdvorilostných pozvánok či pozorností, poskytnutých v rámci obchodných rokovaní sa pohybuje v obvyklom sociálnom rámci.

Konkurencii na trhu čelíme za pomoci vysokej kvality a bezpečnosti našich produktov a služieb. Vyznačujeme sa podnikateľskou činnosťou, pretože poznáme trhové prostredie a priania zákazníka a preberáme zodpovednosť za naše výrobky a služby. Netolerujeme dohody o stanovení cien, rozdelení trhu, nešportové spôsoby boja proti konkurencii ani iné nekalé konkurenčné praktiky.

Skupina SCHWING poskytuje sociálnu podporu prostredníctvom darov a sponzoringu, ktoré sú vždy poskytované v koordinácii s vedením spoločnosti.

 1. Prevencia prania špinavých peňazí
  Skupina SCHWING plní svoj záväzok zabrániť praniu peňazí. Pri výbere našich obchodných partnerov dbáme na to, aby konali legitímne a v súlade s právnymi predpismi tak, aby sa zabránilo praniu peňazí.
 2. Medzinárodný obchod
  Skupina SCHWING ako aj medzinárodne aktívna skupina spoločností zabezpečujú dodržiavanie príslušných zákonov a predpisov v oblasti zahraničného obchodu, najmä plnenie všetkých aktuálnych požiadaviek a zákonných predpisov v oblasti kontroly vývozu a colného práva.
 3. Ochrana majetku
  Považujeme za dôležité zodpovedne zaobchádzať s výrobkami, pracovnými prostriedkami a ďalšími aktívami skupiny SCHWING. Majetok skupiny SCHWING používame iba pre plnenie služobných povinností a nie pre úžitok tretích strán.

VII. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Skupina SCHWING prikladá veľký význam bezpečnému pracovnému prostrediu. Kladieme veľký dôraz na bezpečnosť na pracovisku a na zabezpečenie dodržiavania príslušných národných predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.