Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Politika kvality koncernu SCHWING

Spokojnosť zákazníkov

Spokojnosť zákazníkov je základom úspechu našej spoločnosti a je najvyšším cieľom nášho úsilia. Cieľ je naplnený len vtedy, ak naše produkty a služby zodpovedajú požiadavkám našich zákazníkov. Trvalá starostlivosť o zákazníkov a ich požiadavky a očakávania sa odráža vo vývoji nových produktov a služieb. Súčasne sa snažíme zohľadniť požiadavky ostatných zainteresovaných strán. Interné procesy spoločnosti sú orientované s ohľadom na potreby zákazníkov, čo garantuje ich vysokú spokojnosť. Všetky procesy sú priebežne overované a v prípade nutnosti optimalizované.

Kvalita

Kvalita našich produktov a služieb musia viesť k dlhodobej spokojnosti zákazníkov. Obzvlášť dôležité sú pre nás spoľahlivosť a užívateľská prívetivosť našich produktov a služieb. Minimalizácia nákladov na reklamačné konanie a ich monitoring sú dôležitým aspektom všetkých dotknutých oddelení a ovplyvňujú vývoj a výrobu produktov.

Vedenie spoločnosti preberá zodpovednosť v oblasti riadenia kvality. Poskytuje zdroje potrebné na dosiahnutie stanovených cieľov kvality, iniciuje opatrenia na zabezpečenie kvality a zaisťuje otvorenú komunikačnú kultúru. Udržiavame dobré obojstranne prospešné vzťahy s našimi dodávateľmi a spoločne pracujeme na hospodárnych a efektívnych riešeniach.

Ciele kvality sú definované politikou kvality a všeobecnými smernicami spoločnosti. Súčasné ciele kvality sú stanovené vedením spoločnosti po konzultácii s obchodnými alebo divíznymi manažérmi v rámci pravidelných alebo operatívnych firemných porád. Vedenie určuje zodpovedné osoby a uskutočňuje alebo schvaľuje nevyhnutné nápravné opatrenia.

Dôležitým nástrojom pre dosiahnutie našich cieľov je náš integrovaný manažérsky systém (IMS), ktorý slúži k udržiavaniu, údržbe a optimalizácii zdokumentovaných procesov v súlade s definovanými cieľmi. IMS neslúži iba k dokumentovaniu definovaných procesov a postupov, ale slúži tiež ako nástroj k ich ďalšiemu rozvoju a informovaniu našich zamestnancov. Každý zamestnanec musí byť dostatočne informovaný o IMS a zároveň musí pri plnení svojich úloh spolupracovať na dosiahnutí stanovených cieľov.

Zamestnanci

Naši zamestnanci sú najdôležitejším zdrojom spoločnosti. Svoje znalosti, profesijné a sociálne zručnosti i svoje skúsenosti využívajú pri svojej práci s vysokou účinnosťou a efektivitou, čím osobne prispievajú k dosiahnutiu cieľov kvality a k spokojnosti našich zákazníkov. Priebežne trénujeme nových a mladých zamestnancov a prostredníctvom zmiešaných tímov mladých a skúsených zamestnancov zabezpečujeme vysokú odbornú spôsobilosť a trvalý inovačný potenciál. Všeobecný kódex správania skupiny SCHWING a ďalšie odvodené smernice vzťahujúce sa k správaniu, takisto zvyšujú povedomie zamestnancov o dodržiavaní práva a zákonov pri plnení ich povinností. Považujeme za prirodzené a nevyhnutné zachovávať úctu voči konkurentom a obchodným partnerom a vážiť si všetkých zamestnancov, bez ohľadu na národnosť, vek, telesné postihnutie, sexuálnu orientáciu, pohlavie alebo náboženstvo.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Ochrana našich zamestnancov pred rizikami chorôb a nehôd z povolania je pre nás veľmi dôležitá. Problematika BOZP je preto zakotvená v našich podnikových procesoch. Vykonávame hodnotenie rizík pre všetky relevantné pracovné miesta a s ohľadom na ekonomické, právne a sociálne podmienky navrhujeme preventívne opatrenia pre bezpečnú prevádzku. Každý zamestnanec sa musí v tejto problematike osobne angažovať tak, aby chránil svoje zdravie a minimalizoval riziká úrazu. Postupy pre prípady mimoriadnych udalostí alebo zlyhania sú upravené riadením rizík a mimoriadnych udalostí.

Environmentálny management

Usilujeme sa o udržateľné využívanie dostupných prírodných zdrojov, ako je energia, voda, pôda a vzduch. Bezpečnostnými opatreniami a osobným záväzkom všetkých zamestnancov sa eliminuje alebo minimalizuje ekologická záťaž našej spoločnosti. Neustále zvyšujeme energetickú účinnosť našej spoločnosti tak, aby sme znížili dopad výroby energie na životné prostredie a posilnili našu konkurencieschopnosť. Vyžívame energeticky úsporné systémy a stroje a školíme zamestnancov v oblasti znižovania spotreby energie. Týmto spôsobom významne prispievame k udržateľnému riadeniu spoločnosti a podporujeme dlhodobé zaistenie našej lokality.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.